ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, November 15, 2018

Artificial Intelligence: it will kill us | Jay Tuck | TEDxHamburgSalon

WOW! This is CREEPIER than I thought!

No comments:

Post a Comment