ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, March 11, 2021

อำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญ พอกันที อย่าหวังสภาโจร โดย ดร. เพียงดิน รักไท...

No comments:

Post a Comment