ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, August 19, 2021

บทสวดปฏิจจสมุปบาท @พุทธวจน (ฝึกท่องตาม)​ สำหรับผู้ที่มีบุญจะได้สัมผัส

No comments:

Post a Comment