ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, November 3, 2023

Key Traits of Critical Thinkers คุณสมบัติของนักคิดที่แยบคาย นำเสนอโดย มหาวิทยาลัยประชาชน

No comments:

Post a Comment