ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, March 31, 2015

ศึกชิงบัลลังก์สังฆราชา ตอนที่ 1
อำนาจกษัตริย์ที่ครอบงำศาสนจักร เกิดขึ้นมานาน ในประวัติศาสตร์มนุษย์
เมืองไทยก็เช่นกัน มาหนักเอาในยุคต้นราชวงศ์จักรีนี่เอง วันนี้จึงเห็นการก้าวล่วงศาสนจักร โดยตัวแทนของเจ้าไทยอย่างหนัก

ลองฟังดูครับPublished on Mar 7, 2015
กษัตริย์ ณ กรุงเทพมหานคร เป็นองค์รัฏฐาธิปัตย์ โดยได้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างอ­งค์รัฏฐาธิปัตย์ กับอำนาจดั้งเดิมที่อยู่รอบนอก อันได้แก่หัวเมืองชั้นใน ชั้นนอก และหัวเมืองประเทศราชโดยปรับระบบการปกครอง­แบบมณฑลเทศาภิบาล เพื่อควบคุมกำลังคน การปฏิรูประบบภาษีใหม่ ให้มาขึ้นอยู่กษัตริย์โดยตรง แทนที่จะผ่านตัวแทน

No comments:

Post a Comment