ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, March 25, 2015

คณะราษฎร ผู้ล้มเจ้า 2475 มีกี่คน มีใครบ้าง?

คำถามนี้ หลายท่านไม่เคยถาม หรือเคยถามแต่ไม่เคยหาคำตอบ  มีผู้เกี่ยวข้องมากมายนับร้อยนะครับ  แล้วท่านทราบไหมครับ? นามสกุลเหล่านี้ วันนี้พวกเขาทำอะไรกันอยู่?? ตระกูลเหล่านี้ ถือว่าเป็นตระกูลที่น่าจะมีหัวก้าวหน้า และน่าจะสืบทอดมายังลูกหลานได้ไม่มากก็น้อย  ในบรรดาตระกูลเหล่านี้ มีตระกูลไหนย้ายขั้วเปลี่ยนข้างชนิดกลับหน้ามือเป็นหลังเท้าบ้าง???

ใครมีข้อมูลอะไร เกี่ยวกับตระกูลเหล่านี้ อยากให้เล่าเป็นเกร็ดความรู้ให้คนรุ่นหลัง  ผ่านทาง Comment ข้างล่างครับสมาชิกคณะราษฎรประกอบด้วยราษฎร ข้าราชการ ทหาร และพลเรือน

จำนวน 115 คน


หัวหน้าคณะราษฎร

 1. พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
 2. พ.อ. พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน)
 3. พ.อ. พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ เอมะศิริ)
 4. พ.ท. พระประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น)

คณะราษฎรสายทหารบก


พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) หัวหน้าคณะราษฎรสายทหารบก
 1. พ.ต.หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ)
 2. พ.ต.หลวงสฤษฎิ์ยุทธศิลป์ (เพียร พิริยะโยธิน)
 3. พ.ต.หลวงอำนวยสงคราม (ถม เกษะโกมล)
 4. พ.ต.หลวงวิจักรกลยุทธ (เศียร สู่ศิลป์)
 5. ร.อ.หลวงชำนาญยุทธศิลป์ (เชย รยะนันท์)
 6. ร.อ.หลวงกาจสงคราม (เทียน เก่งระดมยิง)
 7. ร.อ.หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (ค้วน จิตตะคุณ)
 8. ร.อ.หลวงชาญสงคราม (พาน ชาลีจันทร์)
 9. ร.อ.หลวงเชวงศักดิ์สงคราม (ช่วง ขวัญเชิด)
 10. ร.อ.หลวงทัศนัยนิยมศึก (ทัศนัย มิตรภักดี)
 11. ร.อ.หลวงพรหมโยธี (มังกร ผลโยธิน)
 12. ร.อ.หลวงรณสิทธิพิชัย (เจือ กาญจนินทุ)
 13. ร.อ.หลวงสวัสดิ์รณรงค์ (สวัสด์ ดาระสวัสดิ์)
 14. ร.อ.หลวงเสรีเริงฤทธิ์ (จรูญ รัตนกุล)
 15. ร.อ.หลวงอดุลเดชจรัส (บัตร พึ่งพระคุณ)
 16. ร.ท.ขุนสุจริตรณการ (ผ่อง นาคะนุช)
 17. ร.ท.ขุนจำนงภูมิเวท (จำนง ศิวะแพทย์)
 18. ร.ท.ขุนนิรันดรชัย (สเหวก นีลัญชัย)
 19. ร.ท.ขุนพิพัฒน์สรการ (เท้ง พัฒนศิริ)
 20. ร.ท.ขุนปลดปรปักษ์ (ปลด ภานุสะวะ)
 21. ร.ท.ขุนเรืองวีรยุทธ (บุญเรือง วีระหงส์)
 22. ร.ท.ขุนวิมลสรกิจ (วิมล เก่งเรียน)
 23. ร.ท.ขุนศรีศรากร (ชะลอ ศรีธนากร)
 24. ร.ท.ไชย ประทีปะเสน
 25. ร.ท.ทวน วิชัยขัทคะ
 26. ร.ท.น้อม เกตุนุติ
 27. ร.ต.จำรูญ จิตรลักษ์
 28. ร.ต.สมาน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 29. ร.ต.อุดม พุทธิเกษตริน
 30. นายดาบจำรัส สุวรรณชีพ

คณะราษฎรสายทหารเรือ


น.ต.หลวงสินธุสงครามชัย ร.น. (สินธุ์ กมลนาวิน)หัวหน้าคณะราษฎรสายทหารเรือ
 1. น.ต. หลวงสินธุสงครามชัย ร.น. (สินธุ์ กมลนาวิน) หัวหน้าคณะราษฎรสายทหารเรือ
 2. น.ต. หลวงศุภชลาศัย ร.น. (บุง ศุภชลาศัย)
 3. ร.อ. หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ ร.น. (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์)
 4. ร.อ. หลวงนาวาวิจิตร ร.น. (ผัน อำไภวัลย์)
 5. ร.อ. หลวงนิเทศกลกิจ ร.น. (กลาง โรจนเสนา)
 6. ร.อ. หลวงสังวรยุทธกิจ ร.น. (สังวรณ์ สุวรรณชีพ)
 7. ร.อ.สงบ จรูญพร ร.น.
 8. ร.อ.ชลิต กุลกำม์ธร ร.น.
 9. ร.อ.สงวน รุจิราภา ร.น.
 10. ร.อ.หลวงเจียรกลการ ร.น. (เจียม เจียรกุล)
 11. ร.อ.หลวงจำรัสจักราวุธ ร.น. (จำรัส เภกะนันท์)
 12. ร.ท.จิบ ศิริไพบูลย์ ร.น.
 13. ร.ท.ทหาร (ทองหล่อ) ขำหิรัญ ร.น.
 14. ร.ท.ทิพย์ ประสานสุข ร.น.
 15. ร.ท.ประเสริฐ สุขสมัย ร.น.
 16. ร.ท.วัน รุยาพร ร.น.
 17. ร.ท.ชลี สินธุโสภณ ร.น.
 18. ร.ท.ขุนกำจัดโรคาพาธ ร.น. (ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง)
 19. ร.ท.ทัศน์ กรานเลิศ ร.น.
 20. ร.ท.สวัสดิ์ จันทนี ร.น.
 21. ร.ท.ศรี ดาวราย ร.น.
 22. ร.ต.กำลาภ (กุหลาบ) กาญจนสกุล ร.น.
 23. ร.ต.ชั้น รัศมิทัต ร.น.
 24. ร.ต.ทองดี ระงับภัย ร.น.
 25. จ.ท.เชาว์ คล้ายสัมฤทธิ์ ร.น.

คณะราษฎรสายพลเรือน


อำมาตย์ตรี หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ดร.ปรีดี พนมยงค์) หัวหน้าคณะราษฎรสายพลเรือน
 1. อำมาตย์ตรี หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ดร.ปรีดี พนมยงค์) หัวหน้าคณะราษฎรสายพลเรือน
 2. อำมาตย์ตรี หลวงสิริราชไมตรี (จรูญ สิงหเสนี)
 3. รองอำมาตย์เอก หลวงโกวิทอภัยวงศ์ (ควง อภัยวงศ์)
 4. รองอำมาตย์เอก หลวงอรรถสารประสิทธิ์ (ทองเย็น หลีละเมียร)
 5. เสวกตรี หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูฑะเตมีย์)
 6. รองอำมาตย์เอก หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี)
 7. รองอำมาตย์เอก หลวงอรรถสารประสิทธิ์ (ทองเย็น หลีละเมียร)
 8. รองอำมาตย์เอก หลวงอรรถกิติกำจร (กลึง พนมยงค์)
 9. รองอำมาตย์เอก หลวงสุนทรเทพหัสดิน (สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
 10. รองอำมาตย์เอก หลวงเดชาติวงศ์วราวัฒน์ (ม.ล.กรี เดชาติวงศ์)
 11. รองอำมาตย์เอก ตั้ว ลพานุกรม
 12. รองอำมาตย์เอก ประจวบ บุนนาค
 13. รองอำมาตย์เอก ม.ล.อุดม สนิทวงศ์
 14. นายแนบ พหลโยธิน
 15. รองอำมาตย์โท ทวี บุณยเกตุ
 16. ร้อยโท ประยูร ภมรมนตรี
 17. นายวิลาส โอสถานนท์
 18. รองอำมาตย์โท จรูญ สืบแสง
 19. นายเล้ง ศรีสมวงศ์
 20. นายดิเรก ชัยนาม
 21. นายวิเชียร สุวรรณทัต
 22. รองอำมาตย์โท ชุณห์ ปิณฑานนท์
 23. นายสวัสดิ์ โสตถิทัต
 24. นายจิตตะเสน ปัญจะ
 25. นายยง พลบุล
 26. นายเอก สุภโปฎก
 27. นายสุรินทร์ ชิโนทัย
 28. นายศิริ ชาตินันท์
 29. นายเฉลียว ปทุมรส
 30. นายบรรจง ศรีจรูญ
 31. นายประเสริฐ ศรีจรูญ
 32. นายแช่ม มุสตาฟา
 33. นายการิม ศรีจรูญ
 34. นายสงวน ตุลารักษ์
 35. นายซิม วีระไวทยะ
 36. นายหงวน ทองประเสริฐ
 37. นายปราโมท พึ่งสุนทร
 38. นายเจริญ ปัณฑโร
 39. นายทองเปลว ชลภูมิ
 40. นายเผดิม อังศุวัฒน์
 41. นายชุบ ศาลยาชีวิน
 42. นายกลิ่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 43. นายสอน บุญจูง
 44. นายยล สมานนนท์
 45. นายยิน สมานนท์
 46. ร.ต.ท.เชย กลัญชัย
 47. ร.ต.ท.เที่ยง เฉลิมศักดิ์
 48. นายจำนง บูรวิเชท
 49. นายผูก ปาลธรรมี
 50. นายประวัติ ศรีจรูญ
 51. นายวนิช ปานะนนท์
 52. นายกระจ่าง ตุลารักษ์
 53. นายบุญล้อม พึ่งสุนทร
 54. นายบุญเจือ อังศุวัฒน์
 55. นายยงค์ เยอร์เกนส์

ขอบคุณข้อมูลจาก wikipedia http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3  โปรดสนับสนุนคลังความรู้ของมวลมนุษย์ที่แท้จริง เพราะระบบการสืบค้นและอ้างอิงหลักฐานประกอบ และ disclaimer ที่ซื่อสัตย์ ถือเป็นสิ่งมีค่ายิ่ง ทำให้วิกิพีเดียวันนี้กลายเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ยิ่ง  แต่อย่างไรก็ตาม ในแวดวงวิชาการยังมีการตั้งคำถามเรื่องความน่าเชื่อถืออยู่บ้าง แต่นัยว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมาก ณ​ วันนี้

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.