ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, October 13, 2015

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน โดยประชาชนมดแดงท่านหนึ่ง...1

ดร.ผมร่างรัฐธรรมนูญ เสร็จแล้ว 10 เปอร์เซนต์ อยากให้ฟังก่อน (ปล.เห็นแล้วเซฟข้อมูลแล้วดีลิฟแชททั้งหมดด้วยครับ เพื่อความปลอดภัยทั้งสองฝ่าย) ดร. ผมร่างได้ หมวด 1 ได้ เดี๋ยวต่อให้นะครับ ลองฟังก่อนนะครับ รัฐธรรมนูญไทย (สาธารณรัฐไทย) บทนำ ประชาชนไทยขอประกาศเป็นทางการถึงการยึดมั่นในสิทธิมนุษยชนและหลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน ไม่ใช่อยู่ที่ผู้ใดผู้หนึ่ง มาตรา ๑ รัฐธรรมนูญไทย ประกาศใช้เมื่อวันที่...................................................... ผู้ใดกระทำการฉีกรัฐธรรมนูญ ก่อกบฏ ก่อปฏิวัติรัฐประหาร ถือว่าผู้นั้นได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรง มีโทษตามกระบวนการทางอาญา หมวดที่ ๑ อำนาจอธิปไตย มาตรา ๒ ประเทศไทยเป็นสาธารณรัฐอันจะแบ่งแยกมิได้ เป็นสาธารณรัฐทางโลก เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยและสังคม สาธารณรัฐมุ่งประกันให้มีความเสมอภาคตามกฎหมาย โดยมิคำนึงถึงความแตกต่างกันในแหล่งกำเนิด เชื้อชาติ หรือศาสนา สาธารณรัฐเคารพการถือศาสนาทุกศาสนา มาตรา ๓ บรรดาพรรคและกลุ่มการเมืองมีส่วนในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง สิทธิในการจัดตั้งพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองขึ้น และดำเนินกิจกรรมของตนได้โดยเสรีจะจากัดมิได้ พรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองต้องเคารพหลักการอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนและหลักการแห่งประชาธิปไตย มาตรา ๔ อำนาจอธิปไตยแห่งชาติเป็นของปวงชน ปวงชนใช้อำนาจอธิปไตยโดยทางผู้แทน และโดยวิธีการออกเสียงประชามติ คณะบุคคลใดหรือเอกชนใดจะอ้างว่ามีสิทธิใช้อำนาจอธิปไตยหาได้ไม่ การออกเสียงเลือกตั้งกระทำได้โดยตรงและโดยอ้อมตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้งในทุกกรณีต้องเป็นการทั่วไปเสมอภาคและลับ บุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือชาวไทยบรรลุนิติภาวะทั้งสองเพศ และมีสิทธิสมบูรณ์ในสิทธิทางแพ่งและสิทธิในทางการเมืองตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.