ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, May 21, 2016

26 พ.ค.59 พร้อมกันที่วัด เพื่อปกป้อง พระพุทธศาสนา


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.