ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, May 19, 2016

เชิญร่วมลงนาม (นามจัดตั้ง หรือชื่อกลุ่ม): จดหมายเปิดผนึกจากราษฎรไทย ถึง เผด็จการ คสช. และเครือข่าย"

เชิญร่วมลงนาม (นามจัดตั้ง หรือชื่อกลุ่ม): จดหมายเปิดผนึกจากราษฎรไทย ถึง เผด็จการ คสช. และเครือข่าย" 

My goal is to reach 1000 signatures and I need more support. You can read more and sign the petition here:

https://www.change.org/p/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%8A-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%8A-%E0%B9%81%E0%B8%A5?recruiter=259275291&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive

Thanks!
เพียงดิน รักไทย

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.