ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, September 14, 2020

เมื่อคุณครูไม่ทนต่อไป โดย ดร. เพียงดิน รักไทย 15 กันยายน 2563

No comments:

Post a Comment