ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, August 14, 2023

The Russo-Ukrainian War in Brief สรุปที่มาที่ไปสงครามรัสเซีย-ยูเครน อย่างสั้น

No comments:

Post a Comment