ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, January 7, 2024

เรียนภาษาอังกฤษจากวาทะดลใจ กับดร. เพียงดิน รักไทย Ep. 2
No comments:

Post a Comment