ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, June 14, 2024

Grammar: Conditionals (If Clauses)

 Conditionals หรือ ประโยคเงื่อนไข เป็นโครงสร้างประโยคที่ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์สองเหตุการณ์ ซึ่งเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขหรือข้อแม้บางอย่างเกิดขึ้นก่อน ประโยคเงื่อนไขแบ่งออกเป็นหลายประเภท ซึ่งหลักๆ มีดังนี้:

1. Zero Conditional (เงื่อนไขที่เป็นจริงเสมอ)

Zero Conditional ใช้เพื่อพูดถึงข้อเท็จจริงทั่วไปหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอเมื่อมีเงื่อนไขนั้นๆ ประโยคใน Zero Conditional ประกอบด้วย If-clause (ประโยคเงื่อนไข) และ Main clause (ประโยคหลัก) ทั้งสองส่วนใช้ Present Simple Tense

โครงสร้าง:

 • If + Present Simple, Present Simple

ตัวอย่าง:

 • If you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. (ถ้าคุณต้มน้ำที่ 100 องศาเซลเซียส มันจะเดือด)
 • If it rains, the grass gets wet. (ถ้าฝนตก หญ้าจะเปียก)

2. First Conditional (เงื่อนไขที่เป็นไปได้ในอนาคต)

First Conditional ใช้พูดถึงสิ่งที่เป็นไปได้ในอนาคตหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเงื่อนไขนั้นๆ เป็นจริง

โครงสร้าง:

 • If + Present Simple, will + Verb

ตัวอย่าง:

 • If I study hard, I will pass the exam. (ถ้าฉันตั้งใจเรียน ฉันจะสอบผ่าน)
 • If it rains tomorrow, we will stay at home. (ถ้าฝนตกพรุ่งนี้ เราจะอยู่บ้าน)

3. Second Conditional (เงื่อนไขที่เป็นไปได้ยากในปัจจุบันหรืออนาคต)

Second Conditional ใช้พูดถึงสิ่งที่เป็นไปได้ยากหรือไม่น่าจะเกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออนาคต และยังสามารถใช้พูดถึงความฝันหรือจินตนาการ

โครงสร้าง:

 • If + Past Simple, would + Verb

ตัวอย่าง:

 • If I were rich, I would travel around the world. (ถ้าฉันรวย ฉันจะเดินทางรอบโลก)
 • If he studied more, he would get better grades. (ถ้าเขาเรียนมากขึ้น เขาจะได้เกรดที่ดีกว่า)

4. Third Conditional (เงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้ในอดีต)

Third Conditional ใช้พูดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ไม่เกิดขึ้นจริงและผลลัพธ์ที่ตามมาถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริง

โครงสร้าง:

 • If + Past Perfect, would have + Past Participle

ตัวอย่าง:

 • If I had known about the party, I would have gone. (ถ้าฉันรู้เรื่องปาร์ตี้ ฉันคงไปแล้ว)
 • If they had left earlier, they would have caught the train. (ถ้าพวกเขาออกเดินทางเร็วกว่านี้ พวกเขาคงทันรถไฟ)

5. Mixed Conditional (เงื่อนไขที่ผสมผสาน)

Mixed Conditional ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่มีเงื่อนไขในอดีตแต่ผลลัพธ์ในปัจจุบัน หรือเงื่อนไขในปัจจุบันแต่ผลลัพธ์ในอดีต

โครงสร้าง:

 • If + Past Perfect, would + Verb (ปัจจุบัน)
 • If + Past Simple, would have + Past Participle (อดีต)

ตัวอย่าง:

 • If I had studied harder, I would be successful now. (ถ้าฉันตั้งใจเรียนมากขึ้น ฉันคงประสบความสำเร็จตอนนี้)
 • If she were more careful, she wouldn't have made that mistake. (ถ้าเธอรอบคอบมากขึ้น เธอคงไม่ทำผิดนั้น)


แบบฝึกหัดเรื่อง Conditionals

คำสั่ง: เติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องโดยใช้รูปแบบ Conditionals ที่เหมาะสม (Zero, First, Second, Third หรือ Mixed Conditional)

 1. If you __________ (heat) ice, it __________ (melt).
 2. If I __________ (see) her tomorrow, I __________ (tell) her the news.
 3. If he __________ (be) taller, he __________ (play) basketball better.
 4. If they __________ (leave) earlier, they __________ (catch) the train.
 5. If she __________ (study) harder, she __________ (pass) the exam now.
 6. If I __________ (know) his phone number, I __________ (call) him.
 7. If we __________ (save) enough money, we __________ (go) on vacation next year.
 8. If I __________ (not/forget) my keys, I __________ (not/be) locked out of the house.
 9. If you __________ (mix) red and blue, you __________ (get) purple.
 10. If he __________ (eat) breakfast, he __________ (not/feel) hungry now.

++++++++++++++
คำเฉลย

 1. If you heat ice, it melts.
  • (Zero Conditional)
 2. If I see her tomorrow, I will tell her the news.
  • (First Conditional)
 3. If he were taller, he would play basketball better.
  • (Second Conditional)
 4. If they had left earlier, they would have caught the train.
  • (Third Conditional)
 5. If she had studied harder, she would pass the exam now.
  • (Mixed Conditional)
 6. If I knew his phone number, I would call him.
  • (Second Conditional)
 7. If we save enough money, we will go on vacation next year.
  • (First Conditional)
 8. If I had not forgotten my keys, I would not have been locked out of the house.
  • (Third Conditional)
 9. If you mix red and blue, you get purple.
  • (Zero Conditional)
 10. If he had eaten breakfast, he would not feel hungry now.
  • (Mixed Conditional)
Conditionals Quiz

Conditionals Quiz

Note: If the Submit button and feedback do not appear properly, you can refer to the answer key at the end of the quiz.

1. If you __________ (heat) ice, it __________ (melt).

 • a) heat, melts
 • b) heated, melt
 • c) heat, melt
 • d) heated, melts

2. If I __________ (see) her tomorrow, I __________ (tell) her the news.

 • a) saw, will tell
 • b) see, will tell
 • c) see, would tell
 • d) saw, would tell

3. If he __________ (be) taller, he __________ (play) basketball better.

 • a) is, will play
 • b) were, would play
 • c) was, would play
 • d) were, will play

4. If they __________ (leave) earlier, they __________ (catch) the train.

 • a) leave, will catch
 • b) left, would catch
 • c) had left, would have caught
 • d) leave, would have caught

5. If she __________ (study) harder, she __________ (pass) the exam now.

 • a) had studied, would pass
 • b) studied, will pass
 • c) studies, will pass
 • d) had studied, would have passed

6. If I __________ (know) his phone number, I __________ (call) him.

 • a) know, will call
 • b) knew, would call
 • c) know, would call
 • d) knew, will call

7. If we __________ (save) enough money, we __________ (go) on vacation next year.

 • a) save, will go
 • b) saved, will go
 • c) save, would go
 • d) saved, would go

8. If I __________ (not/forget) my keys, I __________ (not/be) locked out of the house.

 • a) had not forgotten, would not have been
 • b) not forgot, will not be
 • c) had not forgotten, would not be
 • d) do not forget, will not be

9. If you __________ (mix) red and blue, you __________ (get) purple.

 • a) mix, get
 • b) mixed, get
 • c) mix, will get
 • d) mixed, will get

10. If he __________ (eat) breakfast, he __________ (not/feel) hungry now.

 • a) eats, will not feel
 • b) ate, would not feel
 • c) had eaten, would not feel
 • d) had eaten, would not have felt
_________

|||

Answer Key

1. a) heat, melts

2. b) see, will tell

3. b) were, would play

4. c) had left, would have caught

5. a) had studied, would pass

6. b) knew, would call

7. a) save, will go

8. a) had not forgotten, would not have been

9. a) mix, get

10. c) had eaten, would not feel

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.