ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, June 14, 2024

Grammar: Parts of Speech, Tutorial & Quiz

Parts of Speech and Interactive Quiz

Parts of Speech and Interactive Quiz

การอธิบายแกรมม่าร์เรื่อง Parts of Speech

Parts of Speech คือ การแบ่งคำตามหน้าที่หรือบทบาทในประโยค ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 ประเภทหลักๆ ดังนี้:

1. Nouns (คำนาม)

ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ หรือความคิด เช่น:

 • People: John, teacher
 • Animals: dog, cat
 • Things: book, table
 • Places: school, park
 • Ideas: happiness, freedom

2. Pronouns (คำสรรพนาม)

ใช้แทนคำนาม เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวซ้ำ เช่น:

 • I, you, he, she, it, we, they
 • Example: John is a teacher. He loves teaching.

3. Verbs (คำกริยา)

แสดงการกระทำหรือสถานะ เช่น:

 • Action: run, jump, eat
 • State: be, seem, feel
 • Example: She runs every morning.

4. Adjectives (คำคุณศัพท์)

ใช้บรรยายคำนามหรือคำสรรพนาม เช่น:

 • Example: a beautiful flower, a tall man

5. Adverbs (คำวิเศษณ์)

ใช้บรรยายกริยา คุณศัพท์ หรือคำวิเศษณ์อื่น เช่น:

 • Example: She sings beautifully. (บรรยายกริยา sings)

6. Prepositions (คำบุพบท)

ใช้เชื่อมคำนามหรือคำสรรพนามกับส่วนอื่นของประโยค เช่น:

 • in, on, at, over, under
 • Example: The book is on the table.

7. Conjunctions (คำสันธาน)

ใช้เชื่อมคำหรือประโยค เช่น:

 • and, but, or, so
 • Example: I want to go, but I am tired.

8. Interjections (คำอุทาน)

ใช้แสดงอารมณ์ เช่น:

 • Wow!, Ouch!, Hurray!
 • Example: Wow! That’s amazing!

แบบฝึกหัด

Instructions: เลือกคำตอบที่ถูกต้องสำหรับแต่ละประโยค โดยเลือกจากคำที่ให้ไว้ในตัวเลือก

1. Choose the correct noun to complete the sentence:

The ___________ is very crowded.

a) run
b) happiness
c) park
d) slowly

2. Choose the correct pronoun to complete the sentence:

___________ is my best friend.

a) He
b) Beautiful
c) Running
d) In

3. Choose the correct verb to complete the sentence:

She ___________ every morning.

a) beautifully
b) runs
c) under
d) happy

4. Choose the correct adjective to complete the sentence:

He is a ___________ student.

a) quickly
b) cat
c) intelligent
d) read

5. Choose the correct adverb to complete the sentence:

She sings ___________.

a) loudly
b) beautiful
c) dog
d) and

6. Choose the correct preposition to complete the sentence:

The cat is ___________ the table.

a) in
b) on
c) runs
d) beautiful

7. Choose the correct conjunction to complete the sentence:

I want to play, ___________ I have homework to do.

a) but
b) dog
c) quickly
d) happy

8. Choose the correct interjection to complete the sentence:

___________! That was an amazing performance.

a) Wow
b) Under
c) Slowly
d) Happiness

9. Choose the correct noun to complete the sentence:

The ___________ are flying in the sky.

a) birds
b) beautifully
c) runs
d) quickly

10. Choose the correct adjective to complete the sentence:

She wore a ___________ dress to the party.

a) beautifully
b) red
c) cat
d) run

Answer Key

 • 1. c) park
 • 2. a) He
 • 3. b) runs
 • 4. c) intelligent
 • 5. a) loudly
 • 6. b) on
 • 7. a) but
 • 8. a) Wow
 • 9. a) birds
 • 10. b) red

Answer Key

 • 1. c) park
 • 2. a) He
 • 3. b) runs
 • 4. c) intelligent
 • 5. a) loudly
 • 6. b) on
 • 7. a) but
 • 8. a) Wow
 • 9. a) birds
 • 10. b) red

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.