ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, June 15, 2024

Grammar: Tenses, Tutorial & Quiz

Tenses and Interactive Quiz

Tenses and Interactive Quiz

การอธิบายแกรมม่าร์เรื่อง Tenses

1. Present Simple (ปัจจุบันกาลธรรมดา)

ใช้บอกถึงการกระทำหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ หรือความจริงทั่วไป

โครงสร้าง:

 • ประโยคบอกเล่า: Subject + V1 (s/es)
 • ประโยคปฏิเสธ: Subject + do/does + not + V1
 • ประโยคคำถาม: Do/Does + Subject + V1?

ตัวอย่าง:

 • He eats breakfast every day. (เขากินอาหารเช้าทุกวัน)
 • She does not go to school on Sundays. (เธอไม่ไปโรงเรียนในวันอาทิตย์)
 • Do you like ice cream? (คุณชอบไอศกรีมไหม?)

2. Present Continuous (ปัจจุบันกาลต่อเนื่อง)

ใช้บอกถึงการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้

โครงสร้าง:

 • ประโยคบอกเล่า: Subject + is/am/are + V-ing
 • ประโยคปฏิเสธ: Subject + is/am/are + not + V-ing
 • ประโยคคำถาม: Is/Am/Are + Subject + V-ing?

ตัวอย่าง:

 • She is reading a book. (เธอกำลังอ่านหนังสือ)
 • They are not playing football. (พวกเขาไม่ได้เล่นฟุตบอล)
 • Are you watching TV? (คุณกำลังดูทีวีไหม?)

3. Present Perfect (ปัจจุบันกาลสมบูรณ์)

ใช้บอกถึงการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตแต่มีผลต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

โครงสร้าง:

 • ประโยคบอกเล่า: Subject + has/have + V3
 • ประโยคปฏิเสธ: Subject + has/have + not + V3
 • ประโยคคำถาม: Has/Have + Subject + V3?

ตัวอย่าง:

 • I have finished my homework. (ฉันทำการบ้านเสร็จแล้ว)
 • She has not seen that movie. (เธอยังไม่เคยดูหนังเรื่องนั้น)
 • Have you eaten dinner? (คุณกินข้าวเย็นหรือยัง?)

4. Present Perfect Continuous (ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ต่อเนื่อง)

ใช้บอกถึงการกระทำที่เริ่มในอดีตและยังคงดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

โครงสร้าง:

 • ประโยคบอกเล่า: Subject + has/have + been + V-ing
 • ประโยคปฏิเสธ: Subject + has/have + not + been + V-ing
 • ประโยคคำถาม: Has/Have + Subject + been + V-ing?

ตัวอย่าง:

 • They have been studying for three hours. (พวกเขาเรียนมาเป็นเวลาสามชั่วโมงแล้ว)
 • He has not been feeling well. (เขาไม่ค่อยสบาย)
 • Have you been working here long? (คุณทำงานที่นี่มานานหรือยัง?)

5. Past Simple (อดีตกาลธรรมดา)

ใช้บอกถึงการกระทำหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดในอดีต

โครงสร้าง:

 • ประโยคบอกเล่า: Subject + V2
 • ประโยคปฏิเสธ: Subject + did + not + V1
 • ประโยคคำถาม: Did + Subject + V1?

ตัวอย่าง:

 • They visited Paris last year. (พวกเขาไปเที่ยวปารีสเมื่อปีที่แล้ว)
 • She did not like the movie. (เธอไม่ชอบหนังเรื่องนั้น)
 • Did you see that? (คุณเห็นไหม?)

6. Past Continuous (อดีตกาลต่อเนื่อง)

ใช้บอกถึงการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต

โครงสร้าง:

 • ประโยคบอกเล่า: Subject + was/were + V-ing
 • ประโยคปฏิเสธ: Subject + was/were + not + V-ing
 • ประโยคคำถาม: Was/Were + Subject + V-ing?

ตัวอย่าง:

 • I was watching TV when she called. (ฉันกำลังดูทีวีตอนที่เธอโทรมา)
 • They were not playing soccer. (พวกเขาไม่ได้เล่นฟุตบอล)
 • Was it raining when you left? (ฝนตกตอนที่คุณออกไปไหม?)

7. Past Perfect (อดีตกาลสมบูรณ์)

ใช้บอกถึงการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์อื่นในอดีต

โครงสร้าง:

 • ประโยคบอกเล่า: Subject + had + V3
 • ประโยคปฏิเสธ: Subject + had + not + V3
 • ประโยคคำถาม: Had + Subject + V3?

ตัวอย่าง:

 • She had finished her homework before she went out. (เธอทำการบ้านเสร็จก่อนที่เธอจะออกไปข้างนอก)
 • He had not seen his friend for years. (เขาไม่ได้เจอเพื่อนมาหลายปีแล้ว)
 • Had they arrived before it started to rain? (พวกเขามาถึงก่อนฝนตกหรือเปล่า?)

8. Past Perfect Continuous (อดีตกาลสมบูรณ์ต่อเนื่อง)

ใช้บอกถึงการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนและกำลังดำเนินอยู่จนกระทั่งเหตุการณ์อื่นเกิดขึ้นในอดีต

โครงสร้าง:

 • ประโยคบอกเล่า: Subject + had + been + V-ing
 • ประโยคปฏิเสธ: Subject + had + not + been + V-ing
 • ประโยคคำถาม: Had + Subject + been + V-ing?

ตัวอย่าง:

 • They had been traveling for hours before they reached their destination. (พวกเขาเดินทางมาเป็นเวลาหลายชั่วโมงก่อนที่จะถึงจุดหมายปลายทาง)
 • She had not been sleeping well before the exam. (เธอนอนไม่ค่อยหลับก่อนสอบ)
 • Had you been waiting long before the bus arrived? (คุณรอนานก่อนรถบัสมาหรือเปล่า?)

9. Future Simple (อนาคตกาลธรรมดา)

ใช้บอกถึงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

โครงสร้าง:

 • ประโยคบอกเล่า: Subject + will + V1
 • ประโยคปฏิเสธ: Subject + will + not + V1
 • ประโยคคำถาม: Will + Subject + V1?

ตัวอย่าง:

 • She will travel to Japan next month. (เธอจะเดินทางไปญี่ปุ่นเดือนหน้า)
 • He will not join the meeting tomorrow. (เขาจะไม่เข้าร่วมการประชุมพรุ่งนี้)
 • Will they come to the party? (พวกเขาจะมางานเลี้ยงไหม?)

10. Future Continuous (อนาคตกาลต่อเนื่อง)

ใช้บอกถึงการกระทำที่จะกำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต

โครงสร้าง:

 • ประโยคบอกเล่า: Subject + will + be + V-ing
 • ประโยคปฏิเสธ: Subject + will + not + be + V-ing
 • ประโยคคำถาม: Will + Subject + be + V-ing?

ตัวอย่าง:

 • She will be working at 8 PM tonight. (เธอจะกำลังทำงานตอน 2 ทุ่มคืนนี้)
 • They will not be playing soccer tomorrow. (พวกเขาจะไม่ได้เล่นฟุตบอลพรุ่งนี้)
 • Will you be studying at 10 AM? (คุณจะกำลังเรียนตอน 10 โมงเช้าไหม?)

11. Future Perfect (อนาคตกาลสมบูรณ์)

ใช้บอกถึงการกระทำที่จะเกิดขึ้นและเสร็จสิ้นก่อนเวลาในอนาคต

โครงสร้าง:

 • ประโยคบอกเล่า: Subject + will + have + V3
 • ประโยคปฏิเสธ: Subject + will + not + have + V3
 • ประโยคคำถาม: Will + Subject + have + V3?

ตัวอย่าง:

 • They will have finished the project by next week. (พวกเขาจะทำโครงการเสร็จภายในสัปดาห์หน้า)
 • She will not have completed the report by tomorrow. (เธอจะยังทำรายงานไม่เสร็จภายในพรุ่งนี้)
 • Will you have graduated by the end of this year? (คุณจะจบการศึกษาภายในสิ้นปีนี้หรือไม่?)

12. Future Perfect Continuous (อนาคตกาลสมบูรณ์ต่อเนื่อง)

ใช้บอกถึงการกระทำที่จะเกิดขึ้นและดำเนินต่อเนื่องจนถึงช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต

โครงสร้าง:

 • ประโยคบอกเล่า: Subject + will + have + been + V-ing
 • ประโยคปฏิเสธ: Subject + will + not + have + been + V-ing
 • ประโยคคำถาม: Will + Subject + have + been + V-ing?

ตัวอย่าง:

 • They will have been living here for two years by next month. (พวกเขาจะอาศัยที่นี่มาเป็นเวลาสองปีภายในเดือนหน้า)
 • She will not have been studying for long by then. (เธอจะยังไม่เรียนเป็นเวลานานจนถึงตอนนั้น)
 • Will you have been working there for five years by the end of this year? (คุณจะทำงานที่นั่นเป็นเวลาห้าปีภายในสิ้นปีนี้หรือไม่?)

แบบฝึกหัด

Instructions: เลือกคำตอบที่ถูกต้องสำหรับแต่ละประโยค โดยเลือกจากคำที่ให้ไว้ในตัวเลือก

1. Choose the correct tense to complete the sentence:

She ___________ to the gym every morning.

a) goes
b) went
c) will go

2. Choose the correct tense to complete the sentence:

They ___________ a movie last night.

a) watch
b) watched
c) will watch

3. Choose the correct tense to complete the sentence:

He ___________ his homework tomorrow.

a) does
b) did
c) will do

4. Choose the correct tense to complete the sentence:

We ___________ a new car last year.

a) buy
b) bought
c) will buy

5. Choose the correct tense to complete the sentence:

I ___________ breakfast every morning.

a) eat
b) ate
c) will eat

6. Choose the correct tense to complete the sentence:

She ___________ her homework before she went out.

a) finishes
b) finished
c) will finish

7. Choose the correct tense to complete the sentence:

They ___________ to Paris by next year.

a) travel
b) traveled
c) will have traveled

8. Choose the correct tense to complete the sentence:

He ___________ when I saw him.

a) runs
b) was running
c) will run

9. Choose the correct tense to complete the sentence:

She ___________ for three hours before the exam started.

a) studies
b) studied
c) had been studying

10. Choose the correct tense to complete the sentence:

They ___________ here for two years by next month.

a) live
b) will have been living
c) lived

11. Choose the correct tense to complete the sentence:

They ___________ to Japan next month.

a) travel
b) traveled
c) will travel

12. Choose the correct tense to complete the sentence:

She ___________ when I saw her.

a) runs
b) was running
c) will run

Answer Key

 • 1. a) goes
 • 2. b) watched
 • 3. c) will do
 • 4. b) bought
 • 5. a) eat
 • 6. b) finished
 • 7. c) will have traveled
 • 8. b) was running
 • 9. c) had been studying
 • 10. b) will have been living
 • 11. c) will travel
 • 12. b) was running

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.