ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, April 26, 2016

สารจาก รศ.ดร. อดิศร เพียงเกษ ถึง " ท่านจารุพงศ์ "


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.