ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, April 29, 2016

ของฝาก...........จากห้องส้วม


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.