ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, September 9, 2015

คุณจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ประธานที่ประชุมสมัชชาประชาชนฯ ครั้งที่ 1 สรุปหลักการของระบอบปชต. สมบูรณ์

คุณจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ประธานที่ประชุมสมัชชาประชาชนฯ ครั้งที่ 1 สรุปหลักการของระบอบปชต. สมบูรณ์
https://youtu.be/09tdvZqICIo

No comments:

Post a Comment